Algemene voorwaarden

Bubble is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.

Bubble is een eenmanszaak dat kinderfeestjes organiseert.

De algemene voorwaarden van Bubble zijn opgesteld met als doel duidelijkheid te creëren tussen de contract sluitende partij (verder ook te noemen “wederpartij”) en Bubble betreffende de van toepassing zijnde betalings-, leverings- en overige verplichtingen van beide partijen alsmede de contract sluitende partij inzicht te verschaffen in de werkwijze van Bubble.

Artikel 1: ALGEMENE VOORWAARDEN
lid 1. De algemene voorwaarden van Bubble kinderfeestje zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die gesloten worden tussen Bubble kinderfeestje en andere contract sluitende partij/partijen.
lid 2. De algemene voorwaarden van Bubble kinderfeestje zijn van toepassing ongeacht de plaats waar de overeenkomst is gesloten en ongeacht de plaats waar de overeenkomst ten uitvoer zal worden gelegd.
lid 3. Bubble kinderfeestje vermeldt bij de aanvang van enige tussen haar en een andere partij te sluiten overeenkomst uitdrukkelijk dat haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. De wederpartij wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene voorwaarden van Bubble kinderfeestje vanaf het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij schriftelijk en gemotiveerd de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de hand wijst.

Artikel 2 BETALINGSVERPLICHTINGEN
lid 1. Bubble kinderfeestje is gehouden zijn verplichtingen na te komen, nadat de betaling van overeengekomen prijs door de wederpartij heeft plaatsgevonden.
lid 2. Van het bepaalde in het vorige lid kan slechts worden afgeweken indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
lid 3. Op alle overeenkomsten welke worden gesloten tussen Bubble kinderfeestje en een andere contract sluitende partij, zijn ten allen tijde de navolgende betalingsverplichtingen van toepassing:
1.de wederpartij is gehouden 20 % van het factuurbedrag, als omschreven op de factuur welke Bubble kinderfeestje aan de wederpartij heeft doen laten toekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Het resterende bedrag dient op de dag van het feestje vooraf contant te worden betaald of indien wenselijk uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het feestje op de rekening te zijn overgemaakt .
2.de datum van het aangeboden feestje kan met zich meebrengen dat de genoemde termijnen en de genoemde percentages, welke betrekking hebben op aanbetaling, wijzigingen ondergaan. Hiertoe zal te allen tijde schriftelijke overeenstemming tussen partijen benodigd zijn.
3.betaling dient plaats te vinden op rekeningnummer vermeld in de overeenkomst o.v.v. Bubble kinderfeestje en het factuurnummer.
lid 4. Bubble kinderfeestje is verplicht tot volledige restitutie van de door de wederpartij betaalde bedragen, indien zij door onvoorziene omstandigheden niet in staat is het overeengekomen te leveren.

Artikel 4 LEVERINGSVERPLICHTINGEN
lid 1. indien de wederpartij voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen, zal Bubble kinderfeestje verplicht zijn aan haar leveringsverplichtingen te voldoen.
lid 2. levering dient plaats te vinden op het tussen partijen overeengekomen tijdstip. Levering van een feestje vangt aan op het moment dat Bubble kinderfeestje het eerste onderdeel van het arrangement levert.

Artikel 5 AFNAMEVERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
lid 1. de wederpartij is verplicht tot afname van het arrangement, waarop de overeenkomst tussen wederpartij en Bubble kinderfeestje betrekking heeft.
lid 2. indien de wederpartij door onvoorziene omstandigheden het overeengekomen niet kan afnemen dient dit schriftelijk te worden gemeld. Hierna zal geprobeerd worden een voor beide partijen goede oplossing te vinden.

Artikel 6 AANSPRAKELIJKHEID
Bubble kinderfeestje heeft een aansprakelijkheidsverzeking.
lid 1. Bubble kinderfeestje is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige door de wederpartij geleden schade, tenzij er zijdens Bubble kinderfeestje sprake is van ernstige nalatigheid of kwade trouw.
lid 2. Bubble kinderfeestje is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van handelingen of nalaten van een ten verzoek van Bubble kinderfeestje ingeschakelde werknemer, hulppersoon of contractspartner van Bubble kinderfeestje of diens werknemers, hulppersonen of contractpartners, welke geleden zou kunnen worden door de wederpartij. Slechts indien er sprake is van ernstige nalatigheid aan de zijde van Bubble kinderfeestje kan van deze bepaling worden afgeweken.
lid 3. Bubble kinderfeestje is in geen geval aansprakelijk van enige door de wederpartij geleden letsel, tenzij er zijdens Bubble kinderfeestje sprake is van ernstige nalatigheid of kwade trouw.